ALGEMENE VOORWAARDEN BED & BREAKFAST ’T TORENHOFJE


Bed & Breakfast “t Torenhofje” hanteert onderstaande algemene voorwaarden. Deze zijn van kracht vanaf het moment van reservering tot en met het verblijf in Bed en Breakfast “t Torenhofje”

Met het aangaan van een reservering bij Bed & Breakfast “t Torenhofje” worden deze Algemene Voorwaarden van kracht. Op verzoek wordt een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden kosteloos verstrekt aan de gast.

Artikel 1. Definities:

De met hoofdletters aangegeven definities hebben in het kader van deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:

 1.  B&B: Bed & Breakfast ‘t Torenhofje’, Torenstraat 5, Vaassen. Rechtsgeldig vertegenwoordigd door dhr. L Veenstra en mevr. J.J Oostveen, verder te noemen als “Eigenaren” of  “Eigenaar”.
 2. De eigenaren/eigenaar kan zich laten vervangen.
 3. Gast: een persoon die bij de B&B verblijft en als zodanig is aangemeld;
 4. Hoofdgast: de persoon die (mede namens andere gasten) bij de B&B heeft gereserveerd. De hoofdgast dient ouder te zijn dan 18 jaar en is verantwoordelijk voor zijn/haar medegasten;
 5. Eigenaren: de persoon die als eigenaar de B&B beheert;
 6. Reservering: een bevestiging van de reserveringsaanvraag door de B&B;

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: alle aanbiedingen, offertes, opdrachten,
  rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, hoe ook genoemd betreffende het verblijf in de B&B.
 2. Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in, bijvoorbeeld, een (schriftelijke) overeenkomst of opdrachtbevestiging
 3. In het geval deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden.

Artikel 3. Tarieven

 1. De tarieven, bij B&B reservering, zijn inclusief toeristenbelasting à € 1,25 p.p.p.n., ontbijt (tenzij anders overeengekomen), opgemaakte bedden, handdoeken, keukendoeken en eindschoonmaak.
 2. De tarieven zijn exclusief kosten van een annulerings- of reisverzekering en/of andere kosten.
 3. Alle vermelding betreffende de tarieven op de website ( www.ttorenhofje.nl ) worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. De B&B is niet aan kennelijke fouten op haar website gebonden.

Artikel 4. Reservering en bevestiging

 1. Voor het reserveren van een verblijf in Bed & Breakfast “ ’t Torenhofje ” worden geen extra kosten in rekening gebracht.
 2. De reservering kan per e-mail, via de website of telefonisch worden aangegaan.
 3. Na ontvangst van uw reserveringsverzoek stuurt Bed & Breakfast “ ’t Torenhofje ” (mits plaats beschikbaar) een bevestiging. De reservering is pas definitief na bevestiging van uw reserveringsaanvraag door Bed & Breakfast “ ’t Torenhofje”.
 4. Op de reserveringsbevestigingen wordt verwezen naar deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 5. Betaling

 1. De verblijfskosten in Bed & Breakfast “ ’t Torenhofje ” dienen bij aankomst contant, per “tikkie” of bij vooruitbetaling te worden voldaan. Het is niet mogelijk deze aan het einde van het verblijf te voldoen.
 2. De eigenaar kan in overleg met de gebruiker van deze voorwaarden afwijken. Bij een reservering vanaf 7 dagen en langer, voor aanvang van het verblijf, dient een aanbetaling te worden gedaan, zijnde vijftig procent (50%), van het totaalbedrag. De tarieven vindt u o.a. terug op onze website ( www.ttorenhofje.nl).
 3. Mocht er onverhoopt na de afgesproken termijn niets zijn ontvangen, dan komt de gemaakte reservering per direct te vervallen.
 4. Zakelijke klanten kunnen op verzoek een factuur van het verblijf ontvangen.

Artikel 6. Annulering

 1. Annuleringen dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk of telefonisch aan de B&B te worden meegedeeld.
  1. Tot 14 dagen voorafgaand aan de datum van aankomst is annuleren kosteloos.
  1. Bij annulering tussen 14 en 7 dagen voorafgaand aan de datum van aankomst wordt 50% van de kosten als vergoeding inrekening gebracht.
  1. Bij annulering binnen 7 dagen voorafgaand aan de datum van aankomst wordt 75% van het bedrag als vergoeding inrekening gebracht.
  1. Bij annulering en/of no show op de datum van aankomst wordt de gehele verblijfssom als vergoeding in rekening gebracht.
 2. Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats, annuleringskosten bent u ook verschuldigd als u niet komt opdagen. (No Show)
 3. De vergoeding dient binnen 14 dagen na annulering aan de B&B te worden voldaan op de in de eerder verzonden bevestiging genoemde rekening
 4. Wanneer er een voorschot door gast is betaald, zal deze evenredig aan bovenstaande worden terugbetaald door eigenaar. Na overleg zal het afgesproken bedrag zo spoedig mogelijk aan u worden overgemaakt, doch uiterlijk binnen 14 dagen.

Artikel 7. Overmacht

 1. In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is de B&B gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de Gast aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden. Onder overmacht wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan: ziekte of overlijden van de Eigenaren, schade aan de accommodatie wegens storm, brand of anderszins waardoor een normaal gebruik van de accommodatie (tijdelijk) niet mogelijk is, extreme weersomstandigheden, storingen in het stroomcircuit, maatregelen van overheidswege of onaangekondigde verkoop.
 2. Bij geheel of gedeeltelijke ontbinding zal de eigenaar zo spoedig mogelijk een alternatief aanbod doen toekomen.
 3. Is dit niet mogelijk of accepteert de gast het aangeboden alternatief niet dan zal de reeds gedane betaling geheel of gedeeltelijk worden teruggeboekt, zonder enige verplichting tot betaling van schadevergoeding.

Artikel 8. Schade

 1. De Gast dient zich naar behoren te gedragen en de B&B accommodatie te gebruiken overeenkomstig de door de B&B of de Eigenaren gegeven instructies en de bepalingen in het Huishoudelijk Reglement dan wel Algemene Voorwaarden.
 2. Het staat de Eigenaren vrij om gasten bij overtreding van het Huishoudelijk Reglement dan wel de Algemene Voorwaarden dan wel ongepast gedrag met onmiddellijke ingang de toegang tot de B&B te ontzeggen zonder enige restitutie van de verblijfskosten.
 3. De Hoofdgast is wettelijk aansprakelijk voor de door hem/haar of zijn/haar medegasten aan de B&B accommodatie of de daarin aanwezige zaken toegebrachte schade.
 4. Een schadegeval (beschadiging, verlies, vermissing of diefstal) dient door de Gast direct aan de Eigenaren te worden gemeld. Reparatie- of vervangingskosten dienen door de Gast onmiddellijk aan de Eigenaren op diens verzoek te worden vergoed. Mocht achteraf na het uitchecken toch blijken dat er spullen kapot zijn achtergelaten en dit is niet aan de eigenaar gemeld, dan volgt alsnog de rekening voor de gemaakte reparatie- en/of vervangingskosten.
 5. Bij verlies of anderszins niet retourneren van de sleutels van de B&B worden alle hieruit voortvloeiende kosten bij de Hoofdgast in rekening gebracht. De Hoofdgast is verplicht deze binnen 14 dagen na ontvangst van de door de B&B onderbouwde verzonden factuur te voldoen.
 6. Gasten ontvangen een sleutel van de B&B, deze moet worden ingeleverd bij vertrek.  De Gast is zelf verantwoordelijk voor het correct afsluiten van de toegangsdeur van de B&B. Verlies van de sleutel is voor kosten van gast(€ 25,-) en zal bij uitchecken cash of achteraf per factuur binnen 14 dagen door gast voldaan worden.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. De B&B kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de Gast of derden ten gevolge van het verblijf in de accommodatie geleden schade. De Gast vrijwaart de B&B tegen aanspraken dienaangaande. De B&B is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en uitval van stroom en watervoorzieningen en technische installaties, niet of ontijdig aangekondigde bouw en/of wegwerkzaamheden in de nabijheid van de B&B.
 2. De B&B is slechts aansprakelijk voor schade die te wijten is aan de grove schuld of de nalatigheid van de B&B.
 3. De Gast dient zelf alle redelijke maatregelen te nemen teneinde schade, verlies of diefstal van eigendommen te voorkomen. Dit bij voorbeeld door bij tijdelijke afwezigheid de accommodatie deugdelijk af te sluiten. De B&B is in deze niet aansprakelijk te stellen, behoudens het vermelde onder punt 2 van dit artikel.

Artikel 10.  Klachten
Wij proberen uw verblijf zo aangenaam mogelijk te laten verlopen. Ondanks onze goede zorgen, is het toch mogelijk dat u een klacht of opmerking heeft. Om die naar behoren te kunnen oplossen vragen wij u om dit zo spoedig mogelijk ter plaatse aan ons kenbaar te maken, via mail of telefonisch contact.

Artikel 11. Privacy

 1. De B&B zal alle aan haar verstrekte of bekend geworden persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en niet vrijelijk aan derden ter beschikking stellen.
  1. Nadere uitleg over hoe B&B met persoonsgegevens omgaat is te vinden in de privacy verklaring die op de website, www.ttorenhofje.nl , is te vinden.

Artikel 12. Slotbepaling

 1. De algemene voorwaarden en de overeenkomst welke tussen de gasten en de B&B zijn gesloten worden beheerst door Nederlands recht.
 2. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter
 3. Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit de onderliggende Opdracht/Overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit ten gevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de onderliggende Opdracht/Overeenkomst.
 4. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden of de onderliggende Opdracht/Overeenkomst niet geldig mocht zijn om een reden als bedoeld in het vorige lid, maar wel geldig zou zijn indien deze een beperktere omvang of strekking zou hebben, dan zal deze bepaling -vooreerst- automatisch gelden met de meest verstrekkende of omvangrijkste beperktere omvang of strekking waarmee of waarin zij wel geldig is.
 5. Onverminderd het bepaalde in lid 2 kunnen partijen desgewenst in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij zal zoveel mogelijk aangesloten worden bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT


Aankomst en vertrek

Op de dag van aankomst kunt u vanaf 15.00 uur uw verblijf gebruiken.

Op de dag van vertrek dient het verblijf om 11.00 uur vrij te zijn.

Alleen in overleg kan van bovengenoemde tijden afgeweken worden.

Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats.

Ontbijt

Het ontbijt wordt in overleg tussen 8.00 en 10.00 uur geserveerd.

Uw verblijf

 1. Geluidsoverlast, met name tussen 22.00 en 07.00 uur, dient te worden voorkomen.
 2. Gebruik door derden van het verblijf is niet toegestaan.
 3. Bezoekers mogen niet zonder toestemming van de beheerder en zonder bijbetaling overnachten in de Bed & Breakfast.
 4. Voertuigen kunnen geparkeerd worden op de parkeerplaats bij de Bed & Breakfast op het terrein.
 5. Afval dient in het vuilnis bakje te worden gedeponeerd.
 6. De aanwezigheid van verdachte personen onmiddellijk melden bij de eigenaar.
 7. Huisdieren zijn in Bed & Breakfast “ ‘t Torenhofje” niet toegestaan.
 8. Roken in Bed & Breakfast “ ‘t Torenhofje” is niet toegestaan.